STATUT

STATUT

FUNDACJI BEZ WIZY

zgodny z postanowieniem Sądu z 9.12.2011

Postanowienia ogólne

 

§1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA BEZ WIZY, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona przez Jadwigę Pacocha, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym 29 września 2011 roku w Warszawie, działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

§4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§5

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

§6

1.Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska. Realizując swoje cele Fundacja może prowadzić działalność także za granicą.

2.Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji na języki obce.

3.Fundacja może być, jako osoba prawna, członkiem polskich i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

4.Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§7

Fundacja może ustanawiać i wręczać odznaki, medale i inne nagrody, w tym także pieniężne, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla działalności Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

 

§8

Celami działania Fundacji są:

1.Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

2.Wspieranie rozwoju działalności edukacyjnej, wydawniczej i upowszechnieniowej w obszarach kultury, historii i nauki.

3.Promowanie roli języka mówionego, pisanego i śpiewanego jako środka komunikacji w życiu intelektualnym i codziennym społeczeństwa.

4.Podkreślanie znaczenia literatury mówionej, śpiewanej i pisanej jako formy uprawiania sztuki.

5.Stymulowanie rozwoju idei samorządności, wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej społeczności lokalnych.

6.Organizowanie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń w ramach aktywizacji społeczności „małych ojczyzn”.

7.Wspieranie działań zmierzających do minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego.

8.Wspieranie idei edukacji permanentnej, szczególnie w aspekcie międzykulturowej wymiany ponadnarodowej.

9.Propagowanie szeroko rozumianego pojęcia demokracji przedstawicielskiej, jako modelu współdziałania stymulującego rozwój kulturalny i edukacyjny społeczeństwa.

10.Wspieranie ruchu amatorskiego w obszarach kultury i edukacji, popieranie działalności samokształceniowej.

11.Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, jako patrona i prekursora idei i celów, dla których Fundacja została powołana.

 

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania kultury i nauki.

Organizowanie krajowych i międzynarodowych festiwali kulturalnych.

Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, kulturę i sztukę, zwłaszcza poprzez organizację przedstawień teatralnych, koncertów, filmów, działań performerskich, prezentacji literackich.

Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu międzynarodową wymianę twórców oraz działaczy kultury i edukacji – w formie sympozjów, spotkań, konferencji naukowych itp.

Prowadzenie programów mających na celu ponadnarodową integrację, również z państwami spoza Unii Europejskiej, w postaci organizacji wielonarodowych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.

Współpracę z organami samorządu lokalnego, władzami państwowymi oraz z organizacjami pozarządowymi, w obszarach zbieżnych z celami Fundacji.

 

§10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, jeśli ta działalność jest zbieżna z zamierzeniami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

 

§11

1.Majątek Fundacji stanową środki pieniężne przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim na fundusz założycielski fundacji, który wynosi 4.000 (słownie: cztery tysiące złotych) oraz inne mienie i środki nabyte w trakcie jej działalności.

2.Fundator przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.

 

§12

Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

1.darowizn, spadków i zapisów otrzymywanych zarówno z kraju jak i z zagranicy, od osób fizycznych i prawnych;

2.dotacji, subwencji, grantów oraz innych form pomocy od osób fizycznych i prawnych, z kraju i z zagranicy;

3.dochodów z majątku Fundacji oraz praw majątkowych;

4.działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

5.udziału w spółkach prawa handlowego;

6.odsetek bankowych i z lokat kapitałowych.

§13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§14

1.Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

2.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

1/Pozaszkolna działalność edukacyjna (85.5) oraz działalność

wspomagająca edukację (85.6)

2/ Reklama (73.1)

3/ Działalność z zakresu nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2)

4/ Działalność poligraficzna (18.1)

5/ Inna działalność komercyjna (82.9)

3.Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na

działalność statutową Fundacji.

 

§15

1.Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.

2.Celem sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może powoływać Zakłady Fundacji.

3.Każdy Zakład jest częścią Fundacji i nie posiada osobowości prawnej. Zostaje on powołany w celu prowadzenia odrębnych projektów, zdefiniowanych uchwałą Zarządu Fundacji.

5.Dochody z projektów prowadzonych przez Zakłady, muszą być przeznaczone na realizację celów określonych w statucie Fundacji.

6.Zakłady powoływane są przez Zarząd. Na czele Zakładu stoi Dyrektor, powoływany przez Prezesa Zarządu.

7.Zakład może być rozwiązany decyzją Zarządu po zakończeniu projektu, dla którego został powołany.

8.Kompetencje Dyrektora Zakładu określa Zarząd Fundacji.

9.Nadzór nad pracą Zakładów sprawuje Zarząd. Decyduje on o zasadach wynagradzania pracowników Zakładów i o odwołaniu Dyrektora Zakładu.

Organy Fundacji

1.Organami fundacji są:

a/ Fundator

b/ Rada Fundacji

c/ Zarząd Fundacji

Fundator

 

§16

1.Fundator jest jedynym organem założycielskim Fundacji.

2.Fundator formułuje cele Fundacji w akcie fundacyjnym.

3.Fundator powołuje Radę Fundacji oraz wyznacza jej Przewodniczącego.

4.Fundator powołuje Zarząd Fundacji pierwszej kadencji i wyznacza jego Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza

5.Fundator ma prawo do ustanowienia swojego Przedstawiciela, który będzie podejmował czynności w Fundacji w imieniu Fundatora.

6.Przedstawiciel może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora, który go ustanowił.

7.W razie śmierci lub niezdolności Fundatora do podejmowania działań w Fundacji – jego kompetencje przejmuje ustanowiony Przedstawiciel.

8.Przedstawiciel ustanowiony przez Fundatora musi być każdorazowo zaakceptowany jednomyślnie przez Zarząd Fundacji. W przypadku braku zgody na Przedstawiciela wybranego przez Fundatora, bądź braku możliwości wyrażania woli przez Fundatora przed ustanowieniem swego Przedstawiciela, Zarząd Fundacji wybiera jednomyślnie nowego Przedstawiciela Fundatora.

Rada Fundacji

 

§17

1.Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym.

2.Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków, powoływanych zgodnie ze statutem.

3.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia od Fundacji, z wyjątkiem zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z pracami na rzecz Fundacji

4.Kadencja Rady Fundacji wynosi 7 lat.

5.Członków Rady kolejnych kadencji powołuje Fundator bądź jego Przedstawiciel.

6.Członkowie Rady Fundacji mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczenia liczby kadencji.

7.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji ani z pracą w Zakładach Fundacji.

8.Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji mianowany przez Fundatora. Przewodniczący Rady drugiej kadencji i następnych będzie wybierany przez członków Rady Fundacji.

9.Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz.

 

§18

1.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący na wniosek własny lub Zarządu.

3.Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.

4.W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale, decyduje głos Przewodniczącego.

 

§19

Zadania Rady Fundacji:

1.Nadzór nad działalnością Fundacji.

2.Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, począwszy od drugiej jego kadencji, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza.

3.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu oraz o zasadach ich wynagradzania za pracę w Zarządzie Fundacji.

4.Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu, udzielanie Zarządowi absolutorium.

5.Podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji o połączeniu z inną Fundacją.

 

§20

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 

§21

Rada Fundacji jest uprawniona do wglądu we wszelkie dokumenty związane z działalnością Fundacji oraz dokonywania kontroli finansowej i materialnej majątku Fundacji.

 

§22

1.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:

1/ odwołania, w szczególności w przypadku:

a.podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,

b.choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c.niespełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

d.nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji

e.istotnego naruszenia postanowień Statutu

2/ złożenia rezygnacji

3/ upływu kadencji

4/ śmierci członka Rady

5/ likwidacji Fundacji

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 następuje w drodze decyzji pozostałych członków Rady Fundacji.

Zarząd Fundacji

 

§23

1.Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.

2.Pierwsza kadencja Zarządu trwa 5 lat, każda kolejna trwa 4 lata.

3.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną kadencję.

4.Członków Zarządu Fundacji pierwszej kadencji powołuje w formie uchwały Fundator, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu.

5.Członków Zarządu drugiej kadencji – i następnych – powołuje Rada Fundacji i ona wyznacza Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu.

 

§24

Zadania Zarządu Fundacji:

1.Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.

2.Zarządzanie finansami i majątkiem Fundacji.

3.Uchwalanie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Fundacji.

4.Powoływanie i likwidacja Zakładów Fundacji.

5.Ustalanie struktury zatrudnienia oraz zasad wynagradzania pracowników i współpracowników Fundacji.

6.Sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji.

7.Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

 

§25

Tryb pracy Zarządu Fundacji:

1.Pracą Zarządu kieruje Prezes. Piastuje on stanowisko Prezesa Fundacji.

2.Prezes ma prawo zwoływania posiedzeń Zarządu Fundacji w dowolnym terminie, o ile nie koliduje to z regulacjami prawa polskiego.

3.Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub upoważniony członek Zarządu.

4.W razie śmierci Prezesa Zarządu Fundacji wszystkie jego prawa i obowiązki przejmuje Wiceprezes Zarządu.

5.Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę związaną bezpośrednio z zajmowanym w fundacji stanowiskiem. Zasady wynagradzania za tego rodzaju pracę ustala Rada Fundacji.

6.Członkowie Zarządu mogą również pobierać wynagrodzenie za prace związane ze statutową działalnością Fundacji wykonywane w celach nie mających związku z pełnionymi w Fundacji funkcjami. Honorarium za tego rodzaju działalność ustala Zarząd Fundacji.

 

§26

1/ Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym a jego decyzje zapadają w formie uchwał

2/ Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego statutu przewidują inaczej. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

3/ Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu

4/ Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeśli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą pisemną zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

 

§27

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać:

1/ Prezes Zarządu – jednoosobowo

a/ Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, pociągające za sobą ewentualne zobowiązania finansowe Prezes Zarządu Fundacji może składać jednoosobowo nie przekraczając równowartości kwoty 2.500 € (słownie: dwa tysiące pięćset euro).

2/ Pozostali członkowie Zarządu – na zasadzie reprezentacji łącznej dwóch członków Zarządu

 

§28

1.Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:

1/ Odwołania, w szczególności w przypadku:

a.podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

b.choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c.niespełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

d.nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji

e.istotnego naruszenia postanowień Statutu

2/ złożenia rezygnacji

3/ upływu kadencji

4/ śmierci jej członka

5/ likwidacji Fundacji

2.Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundacji na podstawie uchwały Rady.

Postanowienia końcowe

Zmiana Statutu

 

§29

Zmian Statutu Fundacji dokonuje w formie uchwały Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.

Połączenie z inną Fundacją

 

§30

1.Fundacja może połączyć się z inną fundacją, jeśli powstały w wyniku tego podmiot będzie kontynuował realizację celów Fundacji

2.Fundacja nie może połączyć się z inną fundacją, jeśli cele powstałego w wyniku tej fuzji podmiotu będą stały w sprzeczności z celami Fundacji.

3.Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

4.Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, zgodnie z trybem podejmowania uchwał ustalonym w &18 niniejszego Statutu.

Likwidacja Fundacji

 

§31

1.Fundacja ulega likwidacji w przypadku całkowitego wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

2.Fundacja może również ulec likwidacji na skutek uchwały Zarządu Fundacji przyjętej większością głosów w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu.

 

§ 32

1. Likwidację przeprowadza Likwidator powołany przez Zarząd Fundacji.

2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji.

3. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające

czynności likwidacyjne.

4. W przypadku naruszenia procedur likwidacyjnych, Likwidator może być w każdej chwili odwołany przez Fundatora lub ustanowionego przez niego Przedstawiciela.

 

§ 33

O przeznaczeniu środków finansowych i majątkowych pozostałych po Fundacji – w razie jej likwidacji – decyduje Likwidator, po zasięgnięciu opinii Fundatora lub ustanowionego przez niego Przedstawiciela.