Sprawozdanie roczne z działalności za rok 2013

FUNDACJA BEZ WIZY – sprawozdanie roczne z działalności – 2013
(numeracja punktów zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w piśmie MKiDN z 31.01.14)

  1. FUNDACJA BEZ WIZY
  1. Warszawa, 04-357, ul. Grochowska 202 m. 106
  1. tel: +48 502 221 438, faks: +48 22 252 71 45
  1. www.bezwizy.pl jacekpacocha@poczta.onet.pl
  1. KRS: 0000404735, 25.09.2011
  1. REGON: 145917826
  1. Jacek Pacocha – Prezes

Bogusław Wojciechowski – Wiceprezes Zarządu

Marek Bartkowicz – Sekretarz Zarządu

  1. Cele i zasady działania Fundacji:

Celami działania Fundacji są:

Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

Wspieranie rozwoju działalności edukacyjnej, wydawniczej i upowszechnieniowej w obszarach kultury, historii i nauki.

Promowanie roli języka mówionego, pisanego i śpiewanego jako środka komunikacji w życiu intelektualnym i codziennym społeczeństwa.

Podkreślanie znaczenia literatury mówionej, śpiewanej i pisanej jako formy uprawiania sztuki.

Stymulowanie rozwoju idei samorządności, wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej społeczności lokalnych.

Organizowanie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń w ramach aktywizacji społeczności „małych ojczyzn”.

Wspieranie działań zmierzających do minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego.

Wspieranie idei edukacji permanentnej, szczególnie w aspekcie międzykulturowej wymiany ponadnarodowej.

Propagowanie szeroko rozumianego pojęcia demokracji przedstawicielskiej, jako modelu współdziałania stymulującego rozwój kulturalny i edukacyjny społeczeństwa.

Wspieranie ruchu amatorskiego w obszarach kultury i edukacji, popieranie działalności samokształceniowej.

Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, jako patrona i prekursora idei i celów, dla których Fundacja została powołana.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania kultury i nauki.

Organizowanie krajowych i międzynarodowych festiwali kulturalnych.

Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, kulturę i sztukę, zwłaszcza poprzez organizację przedstawień teatralnych, koncertów, filmów, działań performerskich, prezentacji literackich.

Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu międzynarodową wymianę twórców oraz działaczy kultury i edukacji – w formie sympozjów, spotkań, konferencji naukowych itp.

Prowadzenie programów mających na celu ponadnarodową integrację, również z państwami spoza Unii Europejskiej, w postaci organizacji wielonarodowych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.

Współpracę z organami samorządu lokalnego, władzami państwowymi oraz z organizacjami pozarządowymi, w obszarach zbieżnych z celami Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, jeśli ta działalność jest zbieżna z zamierzeniami Fundacji.

9, 10, 11:

Mimo iż formalnie Fundacja Bez Wizy (FBW) powstała w grudniu 2011 roku, to jednak faktyczną aktywność rozpoczęła dopiero w roku 2012. Działalność FBW w tym okresie należy podzielić na działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą – zgodnie ze statutem.

W ramach tej pierwszej FBW uczestniczyła w organizacji dwóch imprez międzynarodowych:

– zakończenie (pod względem finansowym, rozliczenia) Festiwalu Filmu Poetyckiego OKAPI, który odbył się 17 i 18 listopada 2012 w Piwnicy na Wójtowskiej w Warszawie.

– zorganizowanie i przeprowadzenie, dzięki grantowi ze strony Literaturbruecke Berlin e. v. (RFN), warsztatów filmowych w obszarze kina poetyckiego, w których wzięli udział artyści polscy i niemieccy (Warszawa, kwiecień 2013) – więcej informacji merytorycznych: www.bezwizy.pl;

– ponadto, dzięki grantowi ze strony Muzeum Historii Polski (10.000 zł), FBW zrealizowała projekt Odważ się być mądrym!, polegający na przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjno-teatralnych w kilku podwarszawskich świetlicach środowiskowych (w ramach programu Patriotyzm jutra, MHP);

Działalność gospodarcza polegała, zgodnie ze statutem, na odpłatnej organizacji, bądź współorganizacji, przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych (PKD – 85.6 i 82.9).

Były to:

– współorganizacja dużego festiwalu Królewskie Arkady Sztuki (Zamek Królewski, sierpień);

– prowadzenie warsztatów teatralnych dla młodzieży i dorosłych na Zamku Królewskim w Warszawie (program Bernardo Bellotto);

– współorganizacja cyklu wykładów dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wykłady z aktorem;

– inne drobne programy edukacyjne i teatralne;

Działania te odbyły się w ramach realizacji celów statutowych, dla których Fundacja Bez Wizy została powołana.

12.

W roku kalendarzowym 2013 Zarząd Fundacji podjął jedną uchwałę – o zatwierdzeniu bilansu i wyniku finansowego 2012 – której kopię dołączamy.

13.

Przychody Kwota % udział do przychodów ogółem Uwagi
Przychody statutowe ogółem 16.187,40 35,7436%
w tym dotacje budżetowe i samorządowe 14907,40 32,9172%
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (rozliczono w CIT-8 w 2012 roku)   750,00 1,6561%
Muzeum Historii Polski 10.000,00 22,0811%
Grant Literaturbrucke Berlin e.V. 4.157,40 9,1800%
Darowizny 1.280,00 2,8264%
PRZYCHODY FINANSOWE   0,21 0,0004%
PRZYCHODY DZIAŁ.GOSPODARCZEJ 29.100,00 64,2560%
Ogółem 45.287,61 100%  

14.

rodzaj kosztu Kwota uwagi
Kwota otrzymana po rozliczeniu dotacji w styczniu 2013 roku, wykazana w bilansie jako międzyokresowe rozliczenia przychodów, uwzględniona w CIT-8 w 2012 roku
Koszty statutowe pokryte z dotacji 10.000,00
k-ty statutowe 1.802,42 koszty statutowe pokryte z funduszu statutowego – wymagany wkład własny do dotacji z Muzeum Historii Polski projektów
Koszty statutowe 3.400,00
K-TY STATUTOWE 21.075,99  
K-TY ADMINIS. 2.311,33
Koszty administracyjne 3.378,74 Strata z lat ubiegłych zwiększająca koszty roku bieżącego.
KOSZTY DZ.GOSPODARCZ 27.680,00
Koszty finansowe 183,50 Różnice kursowe zrealizowane.
OGÓŁEM KOSZTY  

48.755,99

 

15-18.

W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Łączna liczba osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych wyniosła 20. Łączna kwota brutto wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych wyniosła 39.680,00 zł

19.

Fundacja w 2013 roku nie udzielała pożyczek pieniężnych.

20.

Fundacja prowadziła rachunek wyłącznie w Volkswagen Bank. Saldo na 31.12.2013 wyniosło 752,12 zł.

21.

Fundacja w 2013 roku nie nabyła obligacji, oraz nie objęła udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

22 i 23.

Nie nabyto nieruchomości oraz środków trwałych.

24.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Fundacja nie posiadała należności od odbiorców.

Na dzień 31 grudnia 2013 rokuj Fundacja posiadała zobowiązania w wysokości 220,50 zł z tytułu podatku od umów cywilno-prawnych wypłaconych w grudniu 2013. Podatek został uregulowany w terminie jego płatności, tj. 20 stycznia 2014 roku.

25.

W 2013 Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

26.

Fundacja w 2013 roku na bieżąco regulowała zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania wobec ZUS. Na koniec 2013 saldo na koncie „zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego” wynosiło 220,50 zł. Kwota ta wynikała z nieodprowadzonego podatku od umów cywilnoprawnych wypłaconych w grudniu 2013. Została ona wpłacona na konto US 20.01.2014, czyli w obowiązującym terminie. Za 2013 Fundacja złożyła do US, zgodnie z przepisami, deklarację PIT-4R oraz zeznanie CIT-8. Do końca lutego Fundacja wystawiła także PIT-11 osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych (zatrudnionych na etacie nie było), które przekazała do właściwych Urzędów Skarbowych.

27.

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli.