sprawozdanie roczne z działalności – 2015

FUNDACJA BEZ WIZY – sprawozdanie roczne z działalności – 2015

(numeracja punktów zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w piśmie MKiDN z 31.01.14)

 

  1. FUNDACJA BEZ WIZY
  1. Warszawa, 04-357, ul. Grochowska 202 m. 106
  1. tel: +48 502 221 438, faks: +48 22 252 71 45
  1. bezwizy.pl jacekpacocha@poczta.onet.pl
  1. KRS: 0000404735, 09.2011
  1. REGON: 145917826
  1. Jacek Pacocha – Prezes

Bogusław Wojciechowski – Wiceprezes Zarządu

Marek Bartkowicz  – Sekretarz Zarządu

  1. Cele i zasady działania Fundacji:

Celami działania Fundacji są:

Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.
Wspieranie rozwoju działalności edukacyjnej, wydawniczej i upowszechnieniowej w obszarach kultury, historii i nauki.
Promowanie roli języka mówionego, pisanego i śpiewanego jako środka komunikacji w życiu intelektualnym i codziennym społeczeństwa.
Podkreślanie znaczenia literatury mówionej, śpiewanej i pisanej jako formy uprawiania sztuki.
Stymulowanie rozwoju idei samorządności, wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej społeczności lokalnych.
Organizowanie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń w ramach aktywizacji społeczności „małych ojczyzn”.
Wspieranie działań zmierzających do minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego.
Wspieranie idei edukacji permanentnej, szczególnie w aspekcie międzykulturowej wymiany ponadnarodowej.
Propagowanie szeroko rozumianego pojęcia demokracji przedstawicielskiej, jako modelu współdziałania stymulującego rozwój kulturalny i edukacyjny społeczeństwa.
Wspieranie ruchu amatorskiego w obszarach kultury i edukacji, popieranie działalności samokształceniowej.
Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, jako patrona i prekursora idei i celów, dla których Fundacja została powołana.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania kultury i nauki.
Organizowanie krajowych i międzynarodowych festiwali kulturalnych.
Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, kulturę i sztukę, zwłaszcza poprzez organizację przedstawień teatralnych, koncertów, filmów, działań performerskich, prezentacji literackich.
Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu międzynarodową wymianę twórców oraz działaczy kultury i edukacji – w formie sympozjów, spotkań, konferencji naukowych itp.
Prowadzenie programów mających na celu ponadnarodową integrację, również z państwami spoza Unii Europejskiej, w postaci organizacji wielonarodowych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.
Współpracę z organami samorządu lokalnego, władzami państwowymi oraz z organizacjami pozarządowymi, w obszarach zbieżnych z celami Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, jeśli ta działalność jest zbieżna z zamierzeniami Fundacji.

9, 10, 11:

Działalność Fundacji Bez Wizy (FBW) w 2015 roku należy podzielić na działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą – zgodnie ze statutem.

W ramach tej pierwszej FBW, dzięki dotacjom Miasta Stołecznego Warszawy,  zrealizowała dwa projekty edukacyjne – Warszawa – moje miasto! (kwiecień – grudzień) i Tajemnicze postaci Ogrodu Saskiego (jesień 2015). Projekt Warszawa… odbył się w czterech stołecznych gimnazjach, a Tajemnicze postaci… miały formę otwartą, weekendową, dostępną dla szerszej publiczności.

Działalność gospodarcza polegała, zgodnie ze statutem, na odpłatnej organizacji, bądź współorganizacji, przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych (PKD – 85.6 i 82.9).

Były to:

– współorganizacja dużego festiwalu Królewskie Arkady Sztuki (Zamek Królewski, sierpień);
– prowadzenie warsztatów teatralnych dla młodzieży i dorosłych na Zamku Królewskim w Warszawie (program Bernardo Bellotto);
– współorganizacja cyklu wykładów dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wykłady z aktorem;
– inne programy edukacyjne i teatralne;

Działania te odbyły się w ramach realizacji celów statutowych, dla których Fundacja Bez Wizy została powołana.

12.

W roku kalendarzowym 2015 Zarząd Fundacji podjął jedną uchwałę – o zatwierdzeniu bilansu i wyniku finansowego 2014 – której kopię dołączamy.

13.

Przychody Kwota % udział do przychodów ogółem
Przychody statutowe ogółem 18050 19,74%
 w tym dotacje budżetowe i samorządowe 18050 19,74%
Urząd m.st.Warszawy-Warszawa moje Miasto

 

  11000 12,03%
Urząd dzielnicy Śródnmiećie-Tajemnicze postaci Ogrodu Saskiego

 

7050 7,71%
PRZYCHODY FINANSOWE 0 0,00%
PRZYCHODY DZIAŁ.GOSPODARCZEJ 73390 80,26%
Ogółem 91440 100,00%

14.

rodzaj kosztu Kwota uwagi
Koszty statutowe pokryte z dotacji 18050
k-ty statutowe 3009,38 koszty statutowe pokryte z funduszu statutowego – wymagany wkład własny do projektów dotowanych przez Miasto st. Warszawa oraz Urząd Dzielnicy Śródmieście
K-TY STATUTOWE 21059,38
 K-TY ADMINIS. 345,93
Koszty statutowe 346,13 Strata z lat ubiegłych zwiększająca koszty roku bieżącego.
KOSZTY DZ.GOSPODARCZ 70372,07
Koszty finansowe 0
OGÓŁEM KOSZTY  

95123,51

 

15-18.

W 2015 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Łączna liczba osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych wyniosła 20. Łączna kwota brutto wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych wyniosła 81.665,00 zł

19.

Fundacja w 2015 roku nie udzielała pożyczek pieniężnych.

20.

Fundacja prowadziła rachunek wyłącznie w Volkswagen Bank. Saldo na 31.12.2015 wyniosło 1.008,49 zł.

21.

Fundacja w 2015 roku nie nabyła obligacji, oraz nie objęła udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

22 i 23.

Nie nabyto nieruchomości oraz środków trwałych.

24.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Fundacja nie posiadała należności od odbiorców.

Na dzień 31 grudnia 2015 rokuj Fundacja posiadała zobowiązania w wysokości 665,00 zł z tytułu podatku od umów cywilno-prawnych wypłaconych w grudniu 2015. Podatek został uregulowany w terminie jego płatności, tj. do 20 stycznia 2016 roku, oraz zobowiązanie wobec ZUS (ubezpieczenie zdrowotne) w wysokości 27 zł, także z tytułu wypłaconej umowy w grudniu. Zobowiązanie powyższe zostało uregulowane w terminie płatności, czyli w styczniu 2016 roku.

25.

W 2015 Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

26.

Fundacja w 2015 roku na bieżąco regulowała zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania wobec ZUS. Na koniec 2015 saldo na koncie „zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego” wynosiło 665,00 zł. Kwota ta wynikała z nieodprowadzonego podatku od umów cywilnoprawnych wypłaconych w grudniu 2015. Została ona wpłacona na konto US w styczniu 2016, czyli w obowiązującym terminie. Na 31 grudnia 2015 roku widnieje zobowiązanie wobec ZUS (ubezpieczenie zdrowotne) w wysokości 27 zł, także z tytułu wypłaconej umowy w grudniu. Zobowiązanie powyższe zostało uregulowane w terminie płatności, czyli w styczniu 2016 roku. Za 2015 Fundacja złożyła do US, zgodnie z przepisami, deklarację PIT-4R oraz zeznanie CIT-8. Do końca lutego Fundacja wystawiła także PIT-11 osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych (zatrudnionych na etacie nie było), które przekazała do właściwych Urzędów Skarbowych.

27.

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli.