Debaty

Dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski, w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, zrealizowaliśmy projekt  „Nie taki Oxford straszny, jak go malują!”; poniżej – konspekty zajęć, z których można korzystać na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0

KONSPEKTY WARSZTATÓW poświęconych DEBATOM OXFORDZKIM

 1. Wstęp do debat oksfordzkich i wystąpień publicznych
 • Rozmowa z uczestnikami warsztatu odnośnie wystąpień publicznych:

– Czym są wystąpienia publiczne dla uczestników warsztatu? Z czym się kojarzą?
– Jakie możemy wyróżnić wystąpienia publiczne?
– Jakie są doświadczenia uczestników z wystąpieniami publicznymi?

 • Wystąpienia publiczne – teoretyczny wstęp:

– Charakterystyka wystąpień publicznych
– Pozytywne aspekty wystąpień publicznych
– Elementy dobrego wystąpienia publicznego
– Przygotowanie do wystąpienia publicznego

 • Rozmowa z uczestnikami warsztatu odnośnie debat oksfordzkich:

             – Czym jest debata według uczestników warsztatu? Z czym się kojarzy?
             – Jakie rodzaje debat możemy wyróżnić / jakie są znane dla uczestników?
             – Czy uczestnicy widzieli / byli uczestnikami debaty?
             – Czy uczestnicy widzieli / byli uczestnikami debaty oksfordzkiej?

 • Debata oksfordzka – teoretyczny wstęp:

– Charakterystyka debat oksfordzkich
– Najważniejsze elementy debaty oksfordzkiej
– Odróżnienie debaty oksfordzkiej od zwykłej debaty
– Edukacyjny aspekt debaty oksfordzkiej

 • Interaktywna formuła Debaty oksfordzkiej – pozytywne doświadczenie trenera:

             – Dlaczego warto debatować?
             – Jakie są pozytywne aspekty debatowania?
             – Jakie możliwości daje debatowanie?

 • Ćwiczenia praktyczne wprowadzające w debatowanie:

             – Ćwiczenie „Speed Debating” przeprowadzone w parach z ewaluacją wyników

 1. Etyka debatancka i zasady debat oksfordzkich
 • Kultura debaty:

– Analiza pozytywnych i negatywnych zachowań podczas współczesnych debat publicznych (np. debata prezydencka, dyskusja panelowa podczas konferencji)
– Jakich zachowań oczekujemy od uczestników debat publicznych?
– Jak my chcemy być traktowani podczas występu publicznego?
– Szacunek i komfort wypowiedzi w formule debaty oksfordzkiej
– Dobre praktyki zachowań w debacie
– Argumenty „ad personam”
– Argumenty „ad hominem”

 • Zasady debaty oksfordzkiej:

             – Podział na dwie drużyny (propozycji i opozycji)
             – Kolejność przemawiania mówców
             – Obecność tezy, czyli debatanckiego tematu
             – Przygotowanie merytoryczne do obydwu stron tezy
             – Nacisk na pracę w grupie
             – Czas wystąpienia
             – Losowanie bronionych w debacie stron
             – Rola marszałka w debacie
             – Rola sędziów w debacie

 • Zasada oceny debaty oksfordzkiej:

             – Ocena merytorycznych argumentów uczestników debaty
             – Doszukiwanie się prawdy w podanej tezie
             – Weryfikacja kryteriów oceny debaty poprzez analizę karty oceny sędziego debat
– Oceny indywidualne mówców (struktura wypowiedzi, retoryka, warstwa merytoryczna, pytania, rola mówcy)
– Oceny drużynowe (spójność drużyny, definiowanie linii sporu, linia argumentacyjna, kontrargumentacja)

 • Ćwiczenia praktyczna:

             – Ćwiczenie w grupie – analiza krótkich wypowiedzi debatanckich, czy spełniają kryteria kulturalnej wypowiedzi, ewentualnie doszukiwanie się niekulturalnych zwrotów, które nie powinny pojawić się w debacie, poprawienie ich na pozytywne lub neutralne komunikaty

 1. Merytoryka debaty – argumentacja i kontrargumentacja
 • Rozmowa z uczestnikami warsztatu:

             – Czym według uczestników warsztatu jest argument?

             – Jaki powinien być dobry argument?

             – Czy ważne jest, żeby umieć uargumentować swoje poglądy?

             – W jakich sytuacjach życiowych musimy argumentować swoje poglądy?

 • Argumentacja – część teoretyczna:

             – Siła argumentacji w debacie

             – Konstruowanie przekonujących argumentów

             – Struktury argumentacyjne na podstawie trzech modeli

 • Ćwiczenia praktyczne:

– Konstruowanie wspólnego argumentu z prowadzącym warsztat

– Praca w grupach nad konstruowaniem argumentu za pomocą wybranego modelu

 • Kontrargumentacja – część teoretyczna:

             – Kontrargumentacja jako odwrotność argumentacji

             – Konstruowanie mocnych kontrargumentów

 • Ćwiczenia praktyczne:

– Indywidualne konstruowanie kontrargumentu do argumentu podanego przez prowadzącego warsztat

– Ćwiczenie argumentacyjne w grupie „Cast Away” z ewaluacją wyników

 1. Role mówców i rodzaje tematów w debacie oksfordzkiej
 • Ćwiczenie praktyczne:

– Ćwiczenie argumentacyjne w grupach „ZOO” z ewaluacją wyników

 • Analiza poszczególnych roli mówców w debacie:

             – Mówca pierwszy (prowadzający do tematu)

             – Mówca drugi (argumentujący)

             – Mówca trzeci (kontrargumentujący)

             – Mówca czwarty (podsumowujący)

             – Relacje mówców w debacie

             – Interakcje pomiędzy mówcami przeciwnych drużyn

             – Zasady przyjmowania pytań, wygłaszania „ad vocem”

 • Ćwiczenie praktyczne:

– Ćwiczenie indywidualne do każdego mówcy – przygotowanie krótkiej wypowiedzi profilowanej dla wybranego mówcy w debacie, każdy uczestnik może wybrać która rola jest dla niego najbliższa, wygłoszenie wypowiedzi w parach

 • Rozmowa z uczestnikami warsztatu odnośnie tematów:

             – Jakie tematy mogą być tezami debat oksfordzkich?

             – Czy są jakieś tematy, na które według uczestników nie powinno się debatować?

             – Jakie tematy do dyskusji są ciekawe z perspektywy uczestnika warsztatu?

 • Tematy debat oksfordzkich:

             – Charakterystyka dobrego tematu

             – Rozróżnienie różnych rodzajów tematów debatanckich

             – Teza działania / polityki

             – Teza powinnościowa

             – Teza z perspektywy aktora

             – Teza deskryptywna

             – Teza porównawcza

             – Teza mieszana

 • Ćwiczenie praktyczne:

– Ćwiczenie „Która strona?”  przeprowadzone w grupach z ewaluacją wyników

 1. Pozamerytoryczne oddziaływanie na odbiorcę
 • Ćwiczenie praktyczne:

– Ćwiczenie „Balon” dla ochotników z grupy z ewaluacją wyników

 • Rozmowa z uczestnikami warsztatu:

– Na co bardziej zwracamy uwagę podczas czyjegoś wystąpienia publicznego? Na to co mówi dana osoba, czy w jaki sposób to mówi?

– Jakie elementy wystąpienia przyciągają naszą uwagę?

 • Pozamerytoryczne elementy wystąpienia publicznego:

             – Prawidłowa postawa mówcy

             – Prawidłowa gestykulacja mówcy

             – Poprawna artykulacja oraz tempo mowy

             – Odpowiedni do wystąpienia ubiór

 • Elementy retoryki w debatach:

             – Przygotowanie mowy przed wystąpieniem

             – Poprawność językowa (gramatyczna oraz stylistyczna)

             – Skuteczna komunikacja

             – Klarowna struktura mowy

 • Ćwiczenie praktyczne:

– Ćwiczenie „Wywiad” dla ochotników z grupy z ewaluacją wyników

 1. Przygotowanie do Debaty Oksfordzkiej
 • Przygotowanie do debaty:

             – Indywidualna analiza tezy

             – Zdobycie wiedzy na dany temat (artykuły, książki, internet)

             – Drużynowa analiza tezy

             – Tworzenie silnych argumentów

             – Stworzenie linii argumentacyjnej

             – Wspólna weryfikacja

             – Indywidualne przygotowanie mów

 • Tworzenie dobrej linii argumentacyjnej:

             – Analiza słów w temacie

             – Szukanie problemu w temacie

             – Tworzenie argumentów

             – Ustalenie linii logicznej debaty

             – Dopasowanie argumentów do linii logicznej debaty

 • Zasada dostosowania swojego wystąpienia do okoliczności:

             – Miejsca wystąpienia

             – Czasu wystąpienia

             – Liczby oraz rodzaju odbiorców

 • Ćwiczenie praktyczne:

– Ćwiczenie „Twoja postać” dla ochotników z grupy z ewaluacją wyników

 • Przygotowanie do debaty finałowej:

             – Podział uczestników na role w debacie (mówcy, marszałek, sędziowie)

             – Ogłoszenie tematu debaty finałowej

             – Praca indywidualna oraz grupowa nad przygotowaniem mów do debaty

 1. Próbna Debata Oksfordzka
 • Przygotowanie do debaty finałowej:

             – Ewaluacja przygotowanych uprzednio przez uczestników mów

             – Analiza przygotowanych linii argumentacyjnych

             – Wprowadzenie poprawek merytorycznych i stylistycznych do mów uczestników

– Przeprowadzenie próbnej debaty wraz z pełnym komentarzem zwrotnym po każdym wystąpieniu oraz po całościowym wystąpieniu

             – Wprowadzenie ostatecznych poprawek do wystąpień

 1. Finałowa Debata Oksfordzka
 • Debata finałowa:

             – Przeprowadzenie pokazowej debaty finałowej przed szerszym audytorium

– Widzowie po debacie mają możliwość zadać pytania poszczególnym drużynom odnośnie wiadomości, które bezpośrednio pojawiły się podczas debaty

– Sędziowie po debacie przekazują uczestnikom informację zwrotną określającą ich stosunek do ich poziomu ich przygotowania merytorycznego, zaangażowania, jakości wystąpienia i autoprezentacji

– Następuje niejawne głosowanie publiczności

– Ogłoszenie wyników debaty

– Gratulacje, podziękowania i zakończenie debaty