Sprawozdanie roczne z działalności za rok 2012

 FUNDACJA BEZ WIZY – sprawozdanie roczne z działalności – 2012
(numeracja punktów zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w piśmie MKiDN z 31.01.14)

  1. FUNDACJA BEZ WIZY
  1. Warszawa, 04-357, ul. Grochowska 202 m. 106
  1. tel: +48 502 221 438, faks: +48 22 252 71 45
  1. www.bezwizy.pl jacekpacocha@poczta.onet.pl
  1. KRS: 0000404735, 25.09.2011
  1. REGON: 145917826
  1. Jacek Pacocha – Prezes

Bogusław Wojciechowski – Wiceprezes Zarządu

Marek Bartkowicz – Sekretarz Zarządu

  1. Cele i zasady działania Fundacji:

Celami działania Fundacji są:

Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

Wspieranie rozwoju działalności edukacyjnej, wydawniczej i upowszechnieniowej w obszarach kultury, historii i nauki.

Promowanie roli języka mówionego, pisanego i śpiewanego jako środka komunikacji w życiu intelektualnym i codziennym społeczeństwa.

Podkreślanie znaczenia literatury mówionej, śpiewanej i pisanej jako formy uprawiania sztuki.

Stymulowanie rozwoju idei samorządności, wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej społeczności lokalnych.

Organizowanie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń w ramach aktywizacji społeczności „małych ojczyzn”.

Wspieranie działań zmierzających do minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego.

Wspieranie idei edukacji permanentnej, szczególnie w aspekcie międzykulturowej wymiany ponadnarodowej.

Propagowanie szeroko rozumianego pojęcia demokracji przedstawicielskiej, jako modelu współdziałania stymulującego rozwój kulturalny i edukacyjny społeczeństwa.

Wspieranie ruchu amatorskiego w obszarach kultury i edukacji, popieranie działalności samokształceniowej.

Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, jako patrona i prekursora idei i celów, dla których Fundacja została powołana.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania kultury i nauki.

Organizowanie krajowych i międzynarodowych festiwali kulturalnych.

Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, kulturę i sztukę, zwłaszcza poprzez organizację przedstawień teatralnych, koncertów, filmów, działań performerskich, prezentacji literackich.

Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu międzynarodową wymianę twórców oraz działaczy kultury i edukacji – w formie sympozjów, spotkań, konferencji naukowych itp.

Prowadzenie programów mających na celu ponadnarodową integrację, również z państwami spoza Unii Europejskiej, w postaci organizacji wielonarodowych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.

Współpracę z organami samorządu lokalnego, władzami państwowymi oraz z organizacjami pozarządowymi, w obszarach zbieżnych z celami Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, jeśli ta działalność jest zbieżna z zamierzeniami Fundacji.

9, 10, 11:

Mimo iż formalnie Fundacja Bez Wizy (FBW) powstała w grudniu 2011 roku, to jednak faktyczną aktywność rozpoczęła dopiero w roku 2012. Działalność FBW w tym okresie należy podzielić na działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą – zgodnie ze statutem.

W ramach tej pierwszej FBW uczestniczyła w organizacji dwóch imprez międzynarodowych:

– wystawy prac współczesnego malarza ormiańskiego, Nareka Awetisjana, zatytułowanej Przemiany Dziewczyny z perłą. Trwała ona od października 2012 do stycznia 2013 w prestiżowych pomieszczeniach Zamku Królewskiego w Warszawie, a udział FBW polegał na zapewnieniu obsługi kontaktów zagranicznych. Zostało to wysoko ocenione przez głównego organizatora, Pracownię Działań Muzealnych Zamku Królewskiego.

– druga impreza to pierwszy Festiwal Filmu Poetyckiego OKAPI, który odbył się 17 i 18 listopada 2012 w Piwnicy na Wójtowskiej w Warszawie. Głównym organizatorem była FBW, a partnerami – Staromiejski Dom Kultury w Warszawie i Literaturwerkstatt Berlin (więcej informacji merytorycznych – www.bezwizy.pl i www.sdk.pl). Na ten cel FBW otrzymała dotację od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (3.750 zł). Były to pierwsze środki zewnętrzne pozyskane i rozliczone (styczeń 2013) przez FBW, pozostałe wydatki FBW pokryła ze środków własnych.

Działalność gospodarcza polegała, zgodnie ze statutem, na odpłatnej organizacji, bądź współorganizacji, przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych (PKD – 85.6 i 82.9).

Były to:

– koncert w Muzeum Niepodległości w Warszawie (lipiec);

– impreza edukacyjna dla dzieci z okazji Dnia Wojska Polskiego (Serock, sierpień);

– współorganizacja dużego festiwalu Królewskie Arkady Sztuki (Zamek Królewski, sierpień /wrzesień);

Działania te przyniosły FBW pierwsze dochody, pozwoliły nawiązać kontakty, których efektem będzie poszerzenie aktywności w roku 2013 oraz były realizacją celów statutowych, dla których Fundacja Bez Wizy została powołana.

W roku kalendarzowym 2012 Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał – patrz pkt. 9. Uchwały dotyczące bilansu i sprawozdania rocznego zostały przyjęte w 2013 roku.

Przychody Kwota % udział do przychodów ogółem Uwagi
Przychody statutowe ogółem 3000,00 16,85325 % Umowa zawarta na kwotę 3.750 – 3.000 otrzymane w 2012 roku, pozostałe 750 zł otrzymano po zatwierdzeniu sprawozdania w 2013 roku
w tym dotacje budżetowe i samorządowe
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej   3000,00
PRZYCHODY FINANSOWE 0,72 0,004045 %
PRZYCHODY DZIAŁ.GOSPODARCZEJ 14800,00 83,1427 %
Ogółem 17800,72 100 %
rodzaj kosztu kwota
Koszty statutowe pokryte z dotacji 3.750,00
k-ty statutowe wkład własny 1.860,59
Koszty statutowe – pozostałe 203,59
Razem K-TY STATUTOWE 5.845,18
Pieczątki i wizytówki 196,28
Opłaty KRS 530,00
Prowizje i opłaty bankowe 158,00
Razem K-TY ADMINISTRACYJNE 884,28
KOSZTY DZ.GOSPODARCZA 14.450,00
 

k-ty finansowe

 

——

OGÓŁEM KOSZTY 21.179,46

15-18.

W 2012 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Łączna liczba osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych wyniosła 9. Łączna kwota brutto wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych wyniosła 18.230,00 zł

Fundacja w 2012 roku nie udzielała pożyczek pieniężnych.

Fundacja prowadziła rachunek wyłącznie w Volkswagen Bank. Saldo na 31.12.2012 wyniosło 554,76 zł.

Fundacja w 2012 roku nie nabyła obligacji, oraz nie objęła udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

22 i 23.

Nie nabyto nieruchomości oraz środków trwałych.

KONTO 201 – Należności od odbiorców

NALEŻNOŚCI W-n

                     zł, gr

M-a

               zł, gr

Umowa dotacyjna – Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej projekt nr 00674/2012/F – II transza do otrzymania po rozliczeniu dotacji 750,00
RAZEM 750,00 0,00

KONTO 225 – Rozrachunki z US – podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń

ZOBOWIĄZANIA W-n

                     zł, gr

M-a

               zł, gr

Umowa nr 2/OKAPI/2012 I. Jarocka (XII/2012) 20,00
Umowa nr 8/2012 A. Kutkowska (XII/2012) 121,50
Umowa nr 9/2012 A. Więckiewicz-Wiśniewska (XII/2012) 135,00
RAZEM   276,50

Podatek został uregulowany w terminie jego płatności, tj. w styczniu 2013 roku.

KONTO 229 – Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne – ZUS

ZOBOWIĄZANIA W-n

                     zł, gr

M-a

               zł, gr

Umowa 2/OKAPI/2012 I. Jarocka – skł. ub. zdrow. (XII/2012) 27,00
RAZEM 0,00 27,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały uregulowane w terminie, tj. styczeń 2013.

KONTO 241 – Należności z tytułu funduszu założycielskiego od Fundatora

 

NALEŻNOŚCI W-n

                   zł, gr

M-a

                 zł, gr

Należność od Fundatora z tytułu nie wpłacenia funduszu 370,00
RAZEM 370,00

W 2102 Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

Fundacja w 2012 roku na bieżąco regulowała zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania wobec ZUS. Na koniec 2012 saldo na koncie „zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego” wynosiło 276,50 zł. Kwota ta wynikała z nieodprowadzonego podatku od umów cywilnoprawnych wypłaconych w grudniu 2012. Została ona wpłacona na konto US 21.01.2013, czyli w obowiązującym terminie. Za 2012 Fundacja złożyła do US, zgodnie z przepisami, deklarację PIT-4R oraz zeznanie CIT-8. Do końca lutego Fundacja wystawiła także PIT-11 osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych (zatrudnionych na etacie nie było), które przekazała do właściwych Urzędów Skarbowych.

 

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji kontroli.