Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
ZA ROK 2013

FUNDACJA BEZ WIZY

Warszawa, 25.03.2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji jest:

a) Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.
b) Wspieranie rozwoju działalności edukacyjnej, wydawniczej i upowszechnieniowej w obszarach kultury, historii i nauki.
c) Promowanie roli języka mówionego, pisanego i śpiewanego jako środka komunikacji w życiu intelektualnym i codziennym społeczeństwa.
d) Podkreślanie znaczenia literatury mówionej, śpiewanej i pisanej jako formy uprawiania sztuki.
e) Stymulowanie rozwoju idei samorządności, wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej społeczności lokalnych.
f) Organizowanie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń w ramach aktywizacji społeczności „małych ojczyzn”.
g) Wspieranie działań zmierzających do minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego.
h) Wspieranie idei edukacji permanentnej, szczególnie w aspekcie międzykulturowej wymiany ponadnarodowej.
i) Propagowanie szeroko rozumianego pojęcia demokracji przedstawicielskiej, jako modelu współdziałania stymulującego rozwój kulturalny i edukacyjny społeczeństwa.
j) Wspieranie ruchu amatorskiego w obszarach kultury i edukacji, popieranie działalności samokształceniowej.
k) Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, jako patrona i prekursora idei i celów, dla których Fundacja została powołana.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania kultury i nauki.
2. Organizowanie krajowych i międzynarodowych festiwali kulturalnych.
3. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, kulturę i sztukę, zwłaszcza poprzez organizację przedstawień teatralnych, koncertów, filmów, działań performerskich, prezentacji literackich.
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu międzynarodową wymianę twórców oraz działaczy kultury i edukacji – w formie sympozjów, spotkań, konferencji naukowych itp.
5. Prowadzenie programów mających na celu ponadnarodową integrację, również z państwami spoza Unii Europejskiej, w postaci organizacji wielonarodowych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.
6. Współpracę z organami samorządu lokalnego, władzami państwowymi oraz z organizacjami pozarządowymi, w obszarach zbieżnych z celami Fundacji.

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach edukacji, kultury, historii i nauki oraz oświaty na terenie kraju oraz poza nim.

I. Informacje ogólne

1. Fundacja bez Wizy jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000404735

2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 1.01.2013 do 31.12.2013

3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Fundacji.

5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

6. Fundacja bez Wizy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Fundacja nie posiadała środków trwałych i WNiP.

7. Sprawozdanie-bilans jest sporządzony metodą porównawczą.

8. Fundacja bez Wizy na 31 grudnia 2013 roku nie zatrudniała etatowych pracowników. W ramach realizowanych zadań były zatrudniane osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło. W 2013 roku na podstawie umów cywilno-prawnych zatrudniono 20 osób.

II. Omówienie zobowiązań

KONTO 225–Rozrachunki z US – podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń

Saldo konta 225 w wysokości 220,50 zł wykazuje nie zapłacony podatek od umów cywilno-prawnych wypłaconych w grudniu 2013 roku. Podatek został uregulowany w terminie jego płatności, tj. w styczniu 2014 roku.

III. Ogółem koszty w 2013r wyniosły 48.755,99

Sponsor przychód rodzaj kosztu Kwota uwagi
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 750,00 Kwota otrzymana po rozliczeniu dotacji w styczniu 2013 roku, wykazana w bilansie jako międzyokresowe rozliczenia przychodów, uwzględniona w CIT-8 w 2012 roku
Muzeum Historii Polski 10.000,00 Koszty statutowe pokryte z dotacji 10.000,00
k-ty statutowe 1.802,42 koszty statutowe pokryte z funduszu statutowego – wymagany wkład własny do dotacji z Muzeum Historii Polski projektów
Grant Literaturbrucke Berlin e.V. 4.157,40 Koszty statutowe 3.400,00
Darowizny otrzymane 1.280,00
RAZEM PRZYCHODY STATUTOWE 16.187,61 K-TY STATUTOWE 21.075,99  
    K-TY ADMINIS. 2.311,33
    Koszty administracyjne 3.378,74 Strata z lat ubiegłych zwiększająca koszty roku bieżącego.
PRZYCHODY DZ.GOSPODARCZA 29.100,00 KOSZTY DZ.GOSPODARCZ 27.680,00
Przychody finansowe (odsetki bankowe) 0,21 Koszty finansowe 183,50 Różnice kursowe zrealizowane.
OGÓŁEM PRZYCHODY  

45 287,61

 

OGÓŁEM KOSZTY  

48.755,99

 

IV. WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2013 r.

przychody statutowe ogółem 16.187,40
koszty statutowe+koszty administracyjne 21.075,99
wynik na dział statutowej -2.393,76
pozostałe przychody (operacyjne+finansowe) 0,21
pozostałe koszty (operacyjne+finansowe) 183,50
wynik na pozostałej działalności -183,29
przychody z dział.gospodarczej 29.100,00
koszty dział.gospodarczej 27.680,00
wynik na dział.gospodarczej 1.420,00
zyski nadzwyczajne 0,00
straty nadzwyczajne 0,00
wynik na dział nadzwyczajnej 0,00
wynik bilansowy ogółem 2013r -3.468,38

V. WYLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA 2013 r.

Podatkowe przychody statutowe ogółem (bez przychodów z których sfinansowano zakupy środków trwałych) 15.437,40
Przychody z dział.gospodarczej 29.100,00
pozostałe przychody (operacyjne+finansowe) 0,21
razem przychody 44.537,61

 

koszty statutowe+administracyjne (bez kosztów sfinansowanych z dotacji) 7.513,75
koszty dział.gospodarczej 27.680,00
pozostałe koszty (operacyjne+finansowe) bez kosztów finansowych niezrealizowanych na 31.12.2013 183,50
razem koszty 35.377,25

 

Dochód 9.160,36
Dochody wolne 11.280,00
Wynik podatkowy za 2013 roku – strata -2.119,64

V. Ogółem przychody w 2013 roku – 45.287,61 zł

Przychody Kwota
Przychody statutowe ogółem 16.187,40
w tym dotacje budżetowe i samorządowe
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (rozliczono w CIT-8 w 2012 roku)   750,00
Muzeum Historii Polski 10.000,00
Grant Literaturbrucke Berlin e.V. 4.157,40
Darowizny 1.280,00
PRZYCHODY FINANSOWE 0,21
PRZYCHODY DZIAŁ.GOSPODARCZEJ 29.100,00
Ogółem 45.287,61

VI. ZMIANY NA FUNDUSZU STATUTOWYM

W 2013 roku w Fundacji bez Wizy nie było zmian w funduszu statutowym