Regulamin – dorośli

Regulamin konkursu Typy warszawskie – XXI
dla artystów plastyków, studentów i absolwentów uczelni artystycznych
z regionu Mazowsza.

Przedmiotem konkursu jest, inspirowana cyklem Józefa Rapackiego, artystyczna interpretacja współczesnych wizerunków typów warszawskich lub mazowieckich (technika dowolna).     

§1

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie szerszej publiczności postaci malarza Józefa Rapackiego.
 2. Promocja cyklu grafik Rapackiego „Typy uliczne”.
 3. Powstanie prac nawiązujących do cyklu Rapackiego, ale kreujących współczesne wizerunki typów warszawskich lub mazowieckich.
 4. Prace konkursowe mają być próbą odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy obecnie w stanie zidentyfikować i przedstawić wizerunki przedstawicieli różnych zawodów, specjalizacji i zajęć z regionu Mazowsza.
 5. Zainicjowanie współpracy Muzeum Mazowsza Zachodniego z warszawską Akademią Sztuk Pięknych.

§2

 1. Organizatorami konkursu są Fundacja Bez Wizy z Warszawy i Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
 2. Konkurs jest organizowany w ramach programu Muzeum Historii Polski – Patriotyzm Jutra.

§3

Założenia organizacyjne:

 1. W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, studenci i absolwenci szkół artystycznych Mazowsza – bez ograniczeń wiekowych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony między 1 a 30 października 2021 roku.
 3. Prace konkursowe muszą być dziełami własnymi uczestników, nigdzie przedtem niepublikowanymi.
 4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką artystyczną.
 5. Każdy utwór musi być podpisany w czytelny sposób. Podpis na utworze składa się wyłącznie z GODŁA (dowolnego słowa zaproponowanego przez autora dzieła). Oprócz tego do pracy należy dołączyć ZAKLEJONĄ kopertę, zawierającą w środku imię, nazwisko, adres email i numer telefonu uczestnika, kryjącego się za godłem.
 6. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem przez uczestnika praw do wykorzystania jego prac w celach promocyjnych konkursu oraz do zorganizowania wystawy w Muzeum Mazowsza Zachodniego.
 7. Osoba wysyłająca prace konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów jej danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 8. Prace nadesłane na konkurs na życzenie autora zostaną zwrócone.
 9. Prace nie spełniające regulaminu konkursu oraz złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

§4

Ocena prac:

 1. Dzieła należy składać osobiście lub pocztą do 30 września 2021 roku pod adresem: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, ul. Karola Dittricha 1, 96-300 Żyrardów
 1. Powołanie pięcioosobowej komisji konkursowej nastąpi przed 1 października 2021 roku.
 2. Komisja weźmie pod uwagę:
 • poziom artystyczny,
 • antropologiczne i historyczne ujęcie przedstawionych postaci,
 • oryginalność i jakość wykonania.
 1. Po ustaleniu werdyktu i listy prac wyróżnionych – komisja otworzy koperty opatrzone godłami nagrodzonych prac i zawiadomi imiennie autorów o przyznaniu nagrody.
 2. Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają procedurze odwoławczej.

§5

Ogłoszenie wyników:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 31 października 2021 roku.
 2. Prace laureatów zostaną pokazane 6 listopada 2021 roku na wernisażu w Muzeum Mazowsza Zachodniego.
 3. Wybrane dzieła zostaną zaprezentowane w materiałach promocyjnych konkursu, w tym w katalogu wystawy.
 4. Nagrodą jest możliwość prezentacji innych prac laureata na wystawie zorganizowanej w Muzeum Mazowsza Zachodniego w 2022 roku.
 5. Więcej informacji – Beata Alberska, koordynator projektu, tel: 606 123 796